Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Zákon či vyhláška (ve znění pozdějších předpisů)

Znění

106/1999 o svobodném přístupu k informacím
123/1998 o právu na informace o životním prostředí
1/1993 Ústava ČR
100/1988 o sociálním zabezpečení
101/2000 o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů
99/2004 o rybářství
102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
105/1990 o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
111/1994 o silniční dopravě
114/1988 o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
114/1992 o ochraně přírody a krajiny
115/2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
119/1992 o cestovních náhradách
119/2002 o střelných zbraních a střelivu
 12/1997 o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
128/2000 o obcích (obecní zřízení)
129/2000 o krajích
 13/1997 o pozemních komunikacích
130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
133/1985 o požární ochraně
133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech
141/1961 o trestním řízení (trestní řád) soudním
326/2004 o rostlinolékařské péči
412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
356/2003 o chemických látkách a přípravcích
162/1992 o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
165/1997 o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
166/1999 o veterinární péči
167/1998 o návykových látkách
168/1999 o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
185/2001 o odpadech
 40/2004 o veřejných zakázkách
  20/1987 o státní památkové péči
200/1990 o přestupcích
202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách
585/2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
218/2000 o rozpočtových pravidlech
222/1999 o zajišťování obrany České republiky
227/1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
231/1991 o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
239/2000 o integrovaném záchranném systému
240/2000 o krizovém řízení
241/2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
242/2000 o ekologickém zemědělství
243/2001 o registraci vozidel
246/1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
247/1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
248/1995 o obecně prospěšných společnostech
248/2000 o podpoře regionálního rozvoje
250/2000 o rozpočtových  pravidlech územních rozpočtů
254/2001 o vodách
256/2001 o pohřebnictví
258/2000 o ochraně veřejného zdraví
265/1991 o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
266/1994 o dráhách
273/2001 o právech příslušníků národnostních menšin
274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
289/1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
22/2004 o místním referendu
3/1993 o státních symbolech ČR a zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
301/2000 o matrikách, jménu a příjmení
302/2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
309/1999 o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
312/2002 o úřednících  územních samosprávných celků
320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
325/1999 o azylu
328/1999 o občanských průkazech
328/2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS
329/1999 o cestovních dokladech
334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
337/1992 o správě daní a poplatků
353/1999 zákon o prevenci závažných havárií
357/1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí
36/1960 o územním členění státu
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
365/2000 o informačních systémech veřejné správy
634/2004 o správních poplatcích
379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
388/2002 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
39/1993 o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
40/1964 občanský zákoník
40/1993 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
21/2006 zákon o ověřování
 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
449/2001 o myslivosti
455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
48/1997 o veřejném zdravotním pojištění
491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí
50/1976 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
526/1990 o cenách
553/1991 o obecní policii
 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
561/2004 školský zákon
565/1990 o místních poplatcích
570/1991 o živnostenských úřadech
582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
61/1988 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
62/1988 o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
500/2004 správní řád
84/1990 o právu shromažďovacím
86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
89/1995 o státní statistické službě
327/2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
94/1963 o rodině
499/2004 o archivnictví a spisové službě

Přístup k plnému znění uvedených předpisů je každému umožněn v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu, Sirákov 45 nebo také na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz.

Hlášení místního rozhlasu