Důvod a způsob založení

Obec Sirákov (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s §§ 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích k 23.11.1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti ); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony. Státní správu vykonává i v obvodu pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností.

Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu v rámci něhož působí výbory a komise, které vykonávají své činnosti na základě působností svěřených jim v organizačním řádem.

 

Hlášení místního rozhlasu